விஷ்ணு தலங்கள்
108 திவ்ய தேசங்கள்
   
 சோழ நாடு
 
   1. திருவரங்கம்    21. திருநந்திபுர விண்நகரம்
   2. திருகோழி    22. திருவெள்ளையாங்குடி
   3. திருகரம்பனூர் - உத்தமர் கோவில்    23. திருவாழந்தூர்
   4. திருவள்ளரை    24. திருச்சிருபுழியூர்
   5. திருவான்பில்    25. தலைசங்க நாமதியம்
   6. திருப்பர் நகர்    26. திருவிண்டலூர்
   7. திருகண்டியூர்    27. திருநங்கூர்
   8. திருகூடலூர்    28. கழச்சீர்ராமா விண்நகரம்
   9. கபிஸ்தலம்    29. அரிமேயா விண்நகரம்
   10. திருபுலம் பூட்டங்குடி    30. திருவான்புருஷோத்தமம்
   11. திரு ஆதனூர்    31. திருச்சேமபொன்சேய் கோவில்
   12. திருக்குதண்டை    32. மணிமாதா கோவில்
   13. திருவின்நகர்    33. வைகுந்த விண்நகரம்
   14. திருநாரையூர் (நாச்சியார் கோவில்)    34. திருவாழை மற்றும் திருநகரி
   15. திருச்சரை    35. திருதேவனார் தோகை
   16. திருகண்ணமங்கை (கிருஷ்ண மங்கல கேஸ்திரம்)    36. திருசிற்றம்பலம்
   17. திருகண்ணபுரம்    37. திருமணைக்கூடம்
   18. திருக்கண்ணங்குடி    38. திருவெள்ளக்குளம்
   19. திரு நாகை    39. திருப்பாட்டன்பள்ளி
   20. தஞ்சை மாமணிக்கோவில்    40. திருசிற்றகோட்டம்
   
   
   
 நடு நாடு
 
  41. திருவகிந்த்தரபுரம்  
  42. திருகோவிலூர்  
 
     
 
 தொண்டை நாடு
 
  43. திருகாச்சி   54. திருகலவனூர்
  44. அஸ்தபூயாகரம்   55. திருப்பலவண்ணம்
  45. திருத்தங்கா   56. பரமேஸ்வரா விண்நகரம்
  46. திருவேலுக்கை   57. திருப்பூகுழி
  47. திருநீர்கம்   58. திருநின்றவூர்
  48. திருப்பதக்கம்   59. திருவிளூர்
  49. திருநிலத்திங்கள் துண்டம்   60. திருவல்லிக்கேனி
  50. திருவோர்க்கம்   61. திருநீர்மலை
  51. திருவேகா   62. திருவிதன்டை
  52. திருக்காரக்கம்   63. திருகாதல்மல்லை
  53. திருக்கார்வண்ணம்   64. திருகார்த்திகை
 
     
 
 வடநாடு
 
  65. திருவாயோதி   71. திருவாதமதுரை
  66. திருநாமசரண்யம்   72. திருவாய்ப்பாடி
  67. திருப்புருதி   73. திரு தேவரகை
  68. திருக்கண்டம்   74. சிங்கவேல் குன்றம்
  69. திருவாதிரைஷேமம்   75. திருவேங்கடம்
  70. திருச்சாலகிராமம்   
 
     
 
 மலை நாடு
 
  76. திருனாவை   83. திருப்புழியூர்
  77. திருவித்துவகோடு   84. திருவாரன்விலை
  78. திருக்காட்கரை   85. திருவந்தவூர்
  79. திருமொழிக்களம்   86. திருவனந்தப்புரம்
  80. திருவள்ளவழ   87. திருவாடர்
  81. திருகாதித்தனம்   88. திருவான்பாரிசாரம்
  82. திருச்செங்குன்றூர்  
 
     
 
 பாண்டிய நாடு
 
   89. திருக்குன்றக்குடி    99. திருவில்லிப்புத்தூர்
   90. திருசீவர்மங்கை (வண்ணமாலை)   100. திருத்தாங்கள் கோவில்
   91. திருவைகுண்டம்   101. திருகூடல்
   92. திருவரங்கமங்கை   102. திருமலையுஞ்சோலை
   93. திருப்புழியுங்குடி   103. திருமோகூர்
   94. திருச்சோலைவில்லிமங்களம்(இரட்டைதிருப்பதிi)   104. திருகோட்டியூர்
   95. திருக்குழன்டை (பெருங்குளம்)   105. திருப்புலானி
   96. திருகோழுர்   106. திருமயம்
   97. திருப்பறை   107. திருப்பாற்கடல்
   98. திருக்குருகூர்   108. வைகுண்டம்
 
     
 
 
     
Copyright Štrichytravels 2007. All Rights Reserved.