சிவன் தலங்கள்
275 Shivastalams glorified by the Tevaram Hymns
 சோழ நாடு (வட காவேரி 63 கோவில்கள்)
 
   1. சிதம்பரம்    33. திருநாரயூர்
   2. திருவேட்களம்    34. கடம்பூர்
   3. திருநல்வாயல்    35. பாண்டியநல்லூர்
   4. திருக்கழிப்பாலை    36. கஞ்சனூர்
   5. திருநல்லூர் பெருமனம்    37. திருக்கோடிக்கா
   6. மகேந்திரப்பள்ளி    38. திருமங்கலகுடி
   7. 10 திருமுல்லைவாயில்    39. திருப்பனன்தல்
   8. காளிகாமூர்    40. திருவாப்பாடி
   9. திருச்சைக்காடு    41. திருச்சைநலூர்
   10. பல்லவனிஸ்வரம்    42. திருண்டுதேவன்குடி
   11. திருவென்காடு    43. திருவியலூர்
   12. திருக்காட்டுபள்ளி    44. கோட்டையூர்
   13. திருக்குருகாவூர்    45. இனம்பர்
   14. சீர்காழி    46. திருப்புரம்பயம்
   15. திருக்கோலக்கா    47. விஜயமங்கை
   16. புள்ளியிருக்கவளூர்(வைத்தீஸ்வரன் கோவில்)    48. திருவைகாவூர்
   17. கண்ணார் கோவில்    49. குரங்கத்தூறை
   18. திருக்காடைமுடி    50. திருப்பழனம்
   19. திருநிறையூர்    51. திருவையாறு
   20. திருப்பங்கூர்    52. திருநீத்தனம்
   21. திருநீதூர்    53. திருப்பெரும்புலியூர்
   22. அந்நீயூர்    54. திருமழப்பாடி
   23. திருவேல்விகுடி    55. திருப்பழவூர் (ஆலந்துறை)
   24. எதிர்கோல்பாடி    56. திருக்கன்னூர்
   25. திருமணஞ்சேரி    57. அன்பிலான்துறை
   26. திருக்குருகை    58. திருமான்துறை
   27. கருப்பறையளூர்    59. திருப்பாட்டுரை
   28. குரக்குக்கா    60. திருவானைக்கா
   29. திருவால்கொள்ளிபுற்றூர்    61. திருப்பயன்நீழி
   30. திருமணிபடிக்கரை    62. திருப்பச்சிலஸ்ராமம்
   31. ஓம்புலியூர்    63. திருவேங்கிமலை
   32. திருகனட்டுமுல்லூர்  
   
   
 சோழ நாடு (தென் காவேரி 63 கோவில்கள்)
 
   64. வாட்போக்கி    128. நறையூர்
   65. கடம்பர் கோவில்    129. அரிசாகரைபுத்தூர்
   66. திருப்பராய்துறை    130. சிவப்புரம்
   67. திருக்காற்குடி (உய்யக்கொண்டான் மலை)    131. கல்யாநல்லூர்
   68. உறையூர்    132. திருக்காற்குடி
   69. திருச்சிராப்பள்ளி    133. திருவஞ்சியம்
   70. திருவெறும்பூர்    134. நந்நிலம்
   71. நெடுங்களம்    135. திருகொண்டீஸ்வரம்
   72. மேலைதிருக்காட்டுப்பள்ளி    136. திருப்பனையூர்
   73. திருவழம்புழல்    137. விர்குடி
   74. திருப்பன்திருத்தி    138. திருப்புகழூர்
   75. திருக்கண்டியூர்    139. திருப்புகழூர் வர்தமணீஸ்வரம்
   76. திருச்சோதிருத்துறை    140. இராமநாதீஸ்வரம்
   77. திருவேடிக்குடி    141. திருப்பயண்ட்ராங்குடி
   78. தென்குடித்தை    142. திருச்செங்காட்டங்குடி
   79. திருப்புழமங்கை    143. திருமார்கள்
   80. திருசக்கரப்பள்ளி    144. திருச்சாட்டமங்கை
   81. திருக்கருகாவூர்    145. நாகைகரோணம்
   82. திருப்பாலைதுறை    146. சிக்கல்
   83. திருநல்லூர்    147. கீவலூர்
   84. ஆவூர் பசுப்பட்டேஸ்வரம்    148. திருத்தீவூர்
   85. சத்தி முற்றம்    149. பள்ளியின் முக்கூடல்
   86. பட்டேஸ்வரம்    150. அச்சலேஸ்வரம்
   87. பாலயாறை வடதாலி    151. திருவாருர்
   88. திருவழஞ்சுழி    152. அருர்பறவைமண்டிலீ
   89. திருக்குடமூக்கு    153. விழமர்
   90. திருக்குண்டை கீழ்கோட்டம்    154. காரவீரம்
   91. குந்தைக்கரணம்    155. பெருவேலூர்
   92. திருநாகேஸ்வரம்    156. தலையலங்காடு
   93. திருவிடைமருதூர்    157. திருக்குடவாயில்
   94. பத்து குரங்கத்துரை    158. திருச்சறை
   95. திருநீலகுடி    159. திருநல்லூர்மயாணம்
   96. வைக்கண்மாதாகோவில்    160. கடுவைகரைப்புத்தூர்
   97. திருநள்ளம்    161. திருவிரும்பூலை
   98. திருக்கோழம்பம்    162. அரடைபெரும்பழி
   99. திருவாவதுர்தா    163. அவழிவநல்லூர்
   100. திருத்துருத்தி    164. பாரிதினியாமம்
   101. திருவழண்டூர்    165. திருவென்னீயூர் ( வென்னி கோவில்)
   102. மயிலாடுதுறை    166. திருப்பூவனூர்
   103. விலநகர்    167. பாடலீஸ்வரம்
   104. திருப்பரியலூர்    168. திருக்கலர்
   105. திருச்செம்பொன்பள்ளி    169. திருசிற்றமம்
   106. திருநானிபள்ளி    170. திருவூஸ்தனம்
   107. திருவழம்புரம்    171. திருடம்பவனம்
   108. திருத்தலைச்சன் காடு    172. காடைகுளம்
   109. ஆக்கூர்    173. தண்டலைநீரி
   110. திருகாதவூர்    174. கோட்டூர்
   111. திருக்கடவூர் மயாணம்    175. வண்டுதுறை
   112. திருவேட்டக்குடி    176. திருகொள்ளம்புதூர்
   113. திருத்தலச்சேரி    177. பெருயில்
   114. தர்மபுரம்    178. திருகொள்ளிகாடு
   115. திருநள்ளாறு    179. தென்கூர்
   116. திருக்கோட்டறு    180. திருநெல்லிக்கா
   117. அம்பர்    181. திருநாட்டயாண்டன்குடி
   118. அம்பர் மாகாலம்    182. திருக்கரையில்
   119. திருமீயச்சூர்
   183. கண்ரப்பூர்
   120. திருமீயச்சூர் இழங்கோவில்    184. வலிவலம்
   121. திலட்டைப்பதி    185. கயிச்சினம்
   122. திருப்பாம்புரம்    186. திருக்கோழி
   123. சாருகுடி    187. திருவாமியூர்
   124. திர்ருவீழமிலை    188. திருமறைக்காடு
   125. திருவன்னியூர்    189. திரு அகத்தியன் பள்ளி
   126.கருவிழி கொட்டிடை    190. கோடிக்கரை
   127. பேனு பெருந்துறை    191. திருவிடைவை
 
     
 
 ஈழ நாடு - இலங்கை(2 கோவில்கள்)
 
   192. திருகொன்னம்மலை  
   193. திருகீத்திஸ்வரம்  
 
     
 
 பாண்டிய நாடு(14 கோவில்கள்)
 
   194. ஆலவாய் (மதுரை)    201. இராமேஸ்வரம்
   195. அப்புடையார் கோவில்    202. திருவாதனை
   196. திருப்பரங்குன்றம்    203. திருக்கன்னப்பர்
   197. திருவேங்கடம்    204. திருப்பூவனம்
   198. திருக்கொண்டம்குன்றம்    205. திருச்சுழியல்
   199. திருப்பத்தூர்    206. குற்றாலம்
   200. திருப்புனவாயில்    207. திருநெல்வேலி
 
     
 
 மலை நாடு- இலங்கை (1 கோவில்)
 
   208. திருவஞ்சைகாலம்  
    
 
     
 
 கொங்கு நாடு- இலங்கை (6 கோவில்கள்)
 
   209. அவிநாசி    213. வெஞ்சம்மாக்கூடல்
   210. திருமுருகன்பூண்டி    214. பாண்டிகொடுமுடி
   211. திருநான    215. கருவூர் அனலை
   212. கோடிமடச்சன்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு)  
 
     
 
 நடு நாடு(22 கோவில்கள்)
 
   216. திருநெல்வயல் அறத்துறை    227. அறங்கண்டநல்லூர்
   217. பென்நகடம்    228. திருவிடையாறு
   218. குடலையத்தூர்    229. திருவென்னை நல்லூர்
   219. எருக்காட்டம் புலியூர்    230. திருத்துறையூர்
   220. திருத்தனை நகர்    231. வட்கூர்
   221. திருச்சோபுரம்    232. திருமானைக்குழி
   222. திருவாட்டிகை    233. திருப்பற்றிப்புலியூர்
   223. திருநாவலூர்    234. திருமுண்டீஸ்வரம்
   224. திருமுடுகுன்றம்    235. புரவர் பனங்காட்டுர்
   225. திருநல்வென்னை    236. திருயாமத்தூர்
   226. திருக்கோவலூர் வீராட்டம்    237. திருவண்ணாமலை
 
     
 
 தொண்டை நாடு (32 கோவில்கள்)
 
   238. கட்சி ஏகாம்பம்    254. திருவென்பாக்கம்
   239. கட்சி மெட்ராலி    255. திருக்காழில்
   240. ஒனக்கந்தன்தலி    256. ஸ்ரீ காலகஸ்தி
   241. கட்சி அனைகாட்டம்கபடம்    257. திருவேற்றியூர்
   242. கட்சி நேரிக்கரைக்காடு    258. திருவழிதாயம்
   243. குரங்கனில்முட்டம்    259. திருமுல்லைவாயல்
   244. திருமாகரல்    260. திருவேற்காடு
   245. திருவாத்தூர்    261. திருமயிலை (மயிலாப்பூர்)
   246. பனங்காட்டூர்    262. திருவான்மியூர்
   247. திருவள்ளம்    263. திருக்காச்சூர்
   248. திருமால்பர்    264. திருவிடைச்சுரம்
   249. திருவூரல்    265. திருக்கலன்குன்றம்
   250. இளம்பயன்கோட்டுர்    266. திரு ஆச்சராபாக்கம்
   251. திருவீர்கோலம்    267. திருவாக்கரை
   252. திருவலங்காடு    268. அரசிழி
   253. திருப்பாசூர்    269. இரும்பை மாக்கலம்
 
     
 
 துளுவ நாடு- கர்நாடகா (1 கோவில்)
 
   270. கோகரனம்  
    
 
     
 
 வட நாடு (5 கோவில்கள்)
 
   271. திருப்பாற்ப்பத்தம் (ஸ்ரீ சயிலம் - ஆந்திர பிரதேசம்)   274. திருக்கிடாரம் (கிடார்நத்)
   272. இந்திரநீலபார்வதம் (நேபால்)   275. திருக்கயிலாயம் (மவண்ட் கயிலாஸ்)
   273. அனைக்கட்டாங்கவடம் (கவுரிகுந்)    
 
     
 
 
     
Copyright Štrichytravels 2007. All Rights Reserved.